Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Roermond onder nummer 75980770

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.

 

Artikel 1: Toepassing

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze gedaan aan of aangegaan met derden (hierna individueel aangeduid als “de Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan, en met uitsluiting van eventuele door de afnemer gehanteerde voorwaarden. Op afwijkende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien deze door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. De ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.

2.2 Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een markt conforme prijs uitgevoerd.

2.3 Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken  van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel  daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd  aan degene tot wie de aanbieding gericht is.

2.4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

2.5 Indien een offerte niet tot het aangaan van een overeenkomst leidt tussen Tegel & Badkamer Studio Maarheeze en de afnemer, heeft Tegel & Badkamer Studio Maarheeze de mogelijkheid de afnemer de kosten van het vervaardigen van de offerte in rekening te brengen.

 

Artikel 3: Orderbevestigingen

3.1 Tegel & Badkamer Studio Maarheeze is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

3.2 Onjuistheden in de orderbevestiging van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Tegel & Badkamer Studio Maarheeze te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de afnemer daaraan gebonden is.

3.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Tegel & Badkamer Studio Maarheeze alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.4 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

3.5 Door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze aan de afnemer bij of na de offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, monsters, gewichtsvermeldingen, (technische) specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

3.6 Overeenkomsten komen tot stand doordat de afnemer de aanbieding van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze ondertekend en aan hen retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de afnemer koper de aanbieding van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze.

3.7 In afwijking van het bepaalde in lid 3.6 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien Tegel & Badkamer Studio Maarheeze na aanvraag van de afnemer de order schriftelijk aan de afnemer  bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze bepaalt de inhoud van de overeenkomst.

3.8 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waar bij de schriftelijke bevestiging van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn af-magazijn conform de aan de afnemer verstrekte prijslijst of aanbieding van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze , tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.3 Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 

Artikel 5: Betaling

5.1 De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze vastgestelde vervaltermijn van 14 dagen, dit geld uitsluitend voor de zakelijke afnemer. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.  Tegel & Badkamer Studio Maarheeze is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contant betaling of onder rembours te leveren.

5.2 Indien de afnemer consument is, is de betalingstermijn van 14 dagen niet van toepassing. Betaling door consumenten kan uitsluitend geschieden tegen contante betaling, pin betaling, onder rembours of vooraf per bank.

5.3 Nalatigheid van de afnemer ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet.

5.4 Indien de afnemer niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de afnemer ongeacht of Tegel & Badkamer Studio Maarheeze ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.

5.5 Indien in gedeelten wordt geleverd, is Tegel & Badkamer Studio Maarheeze niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

5.6 De kosten van invordering, zowel gerechtelijke en buitengerechtelijk zijn voor rekening van de in gebreke blijvende afnemer.

5.7 Door de afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de afnemer gehouden  hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 6. Levertijden, levering en risico

6.1 De tussen Tegel & Badkamer Studio Maarheeze en de afnemer overeengekomen levertijden worden door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Tegel & Badkamer Studio Maarheeze spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

6.2 De afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze.

6.3 De afnemer kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

6.4 Bij levering af-magazijn worden de materialen geacht door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze te zijn geleverd en door de afnemer te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

6.4 Bij levering aan huis worden de materialen geacht door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze te zijn geleverd en door de afnemer te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

6.5 De afnemer is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze en de schade van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze indien de afnemer verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.

6.6 In geval van aflevering zal Tegel & Badkamer Studio Maarheeze die overeenkomsten sluiten  die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks  met naar het redelijk oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de  voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.

6.7 Indien wordt afgeleverd door derde, is Tegel & Badkamer Studio Maarheeze niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

6.8 Bij aflevering behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem in geschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.

6.9 De afnemer zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn, indien anders schriftelijk is overeen gekomen.

 

Artikel 7. Keuring en reclame

7.1 De afnemer is toe gehouden om de geleverde materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel aflever bon dwingend bewijs tegen de afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.

7.2 Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn.

7.3 Indien de afnemer reclameert is hij verplicht Tegel & Badkamer Studio Maarheeze in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

7.4 Na constatering van een tekortkoming in een product is de afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.5 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

7.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

7.10 In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de afnemer niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 2 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan Tegel & Badkamer Studio Maarheeze.

7.11 Het recht van de afnemer om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

7.12 De rechten van de afnemer vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer  ter zake van de producten afgegeven garantie.

7.13 De afnemer dient Tegel & Badkamer Studio Maarheeze binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tegel & Badkamer Studio Maarheeze behoudt zich de eigendom voor van alle door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Tegel & Badkamer Studio Maarheeze op de afnemer vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Tegel & Badkamer Studio Maarheeze.  Het is de afnemer niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de afnemer is overgegaan.

8.2 Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.

8.3 Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Tegel & Badkamer Studio Maarheeze gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de afnemer te doen terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer  zal hieraan medewerking verlenen. Afnemer verleent Tegel & Badkamer Studio Maarheeze onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

 

Artikel 10: Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.

10.1 Retourneren van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken of die voor de afnemer op maat zijn gemaakt of voor de afnemer speciaal zijn besteld is niet mogelijk.

10.2 Overige producten kunnen worden geretourneerd, mits het een voorraad product betreft, tegen 15% retourboekkosten, indien dezelfde tint voor voorradig is.

10.3 Bij het retourneren van goederen dient ten alle tijden de aankoopnota te worden overlegt.

10.4 De goederen dienen onbeschadigd in de originele verpakking te worden aangeboden.

10.4 De afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.2 De aansprakelijkheid van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel her levering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze voor zover Tegel & Badkamer Studio Maarheeze in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.3 Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.

12.4 In geval van levering van producten door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  die hij van derden heeft gekocht, verstrekt Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hier voor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  van zijn leveranciers verkrijgt.

12.5 Indien Tegel & Badkamer Studio Maarheeze door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de afnemer Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze

12.6 Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  heeft voldaan.

12.7 Indien de afnemer Tegel & Badkamer Studio Maarheeze kan aanspreken op de door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze.

12.8 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de afnemer.

12.9 Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van;  het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen, het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten, het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.

 

Artikel 13 Vertegenwoordiging

Indien de afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  aansprakelijk als ware hij zelf afnemer.

 

Artikel 14. Einde overeenkomst

14.1 Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  kan de overeenkomst met de af nemer eenzijdig ontbinden

a. Indien de tekortkoming in de nakoming door de afnemer van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de afnemer niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;

b. In geval de afnemer failliet verklaard wordt, dan wel hem surseance van betaling wordt verleend of door afnemer wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

c. In geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;

14.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze aan de afnemer, Tegel & Badkamer Studio Maarheeze een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Tegel & Badkamer Studio Maarhheeze, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

14.3 Tegel & Badkamer Studio Maarheeze kan de afnemer schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer  geleden verlies en de gederfde winst.

14.4 In geval Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al het geen Tegel & Badkamer Studio Maarheeze uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 In geval van overmacht is Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

15.2 In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Tegel & Badkamer Studio Maarheeze staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer,  breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  de materialen betrekt.

 

Artikel 16 Annulering

16.1 De afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de afnemer een gegeven order desondanks toch geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze en de winstderving door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  te vermeerderen met BTW, aan Tegel & Badkamer Studio Maarheeze vergoeden incl. de door derde reeds geleverde producten aan Tegel & Badkamer Studio Maarheeze.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Alle door Tegel & Badkamer Studio Maarheeze  aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van  dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.

17.2 Eventuele geschillen tussen Tegel & Badkamer Studio Maarheeze en afnemer zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Tegel & Badkamer Studio Maarheeze.

17.3 In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft Tegel & Badkamer Studio Maarheeze het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

 

Bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden voor keramische wand- en vloertegels en aanverwante artikelen

Artikel 1. Haarscheuren
Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

Toelichting:
Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor haarscheuren gegeven.

Artikel 2. Hoedanigheid
De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de verkoper deze bezwaren heeft onderzocht –hetgeen hij met spoed verplicht is te doen- in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

Artikel 3. Hoeveelheid
De aantallen worden aangegeven per vierkante,strekkende meter of per stuk, in de regel zoals de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Specificatie en levertijd
De koper dient binnen veertien dagen nadat de verkoper hem schriftelijk om specificatie heeft gevraagd daaraan te voldoen. De verkoper heeft het recht de koper schriftelijk, onder verwijzing naar deze bepaling, aan te manen om binnen veertien dagen voor specificatie te zorgen. Voldoet de koper hieraan niet dan is de verkoper gerechtigd hem de hogere kosten in rekening te brengen, welke eventueel het gevolg zijn van niet tijdig ontvangen van de benodigde specificatie. De overeengekomen levertijden en afroeptermijnen nemen eerst een aanvang, nadat de koper specificatie heeft verstrekt. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bouwstoffen heeft de koper in het daar bedoelde geval niet het recht tot afroepen, zolang hij geen specificatie verstrekt.

 

Artikel 18 – Depot
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Roermond onder nummer 75980770

Kom eens langs

In onze studio kunnen we samen uw ideeën bespreken en inspiratie opdoen. We maken graag tijd voor persoonlijk advies